Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

 • Χορηγούνται υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές των ιατρικών επιστημών, σύμφωνα με την εκάστοτε Προκήρυξη που θα ανακοινώνεται από το Ίδρυμα.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν σε σπουδές εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης.

Τρόπος Υποβολής Αίτησης Υποτροφίας

Αίτηση Υποτροφίας

Αίτηση Ανανέωσης Υποτροφίας

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν  την ηλεκτρονική αίτηση και να την υποβάλλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις για κάθε ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλονται από την 1η Μαϊου έως και την 31η Ιουλίου.

Αίτηση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλεται από την 1η Μαϊου έως και την 30η Ιουνίου.

Η αίτηση συμπληρώνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Κατά συνέπεια:

 • Επιλέξτε τη σωστή αίτηση.
 • Συμπληρώστε την στην ηλεκτρονική της μορφή.
 • Υποβάλετε ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (μορφή PDF) ή ταχυδρομικά.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό / δημοσιεύσεις.
 • Φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου της αίτησης. 
 • Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο. 
 • Απολυτήριο Γυμνασιακών σπουδών ή πιστοποιητικό A’ Levels ή άλλο ισοδύναμο. 
 • Πτυχίο σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Μεταπτυχιακός τίτλος (όπου απαιτείται).
 • Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Μία συστατική επιστολή (βλ. ειδική αναφορά). 
 • Περίληψη του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (όπου απαιτείται) (2-5 σελίδες). 
 • Επιστολή του Πανεπιστημίου που αποδέχεται το προτεινόμενο ερευνητικό έργο. 
 • Έκθεση προόδου (για ήδη υποτρόφους του BCA Fund που ενδιαφέρονται για ανανέωση της υποτροφίας). 
 • Δίπλωμα της ξένης γλώσσας σπουδών ή πιστοποίηση καλής γνώσης της (π.χ. TOEFL/IELTS/GCE ή ισότιμο), εκτός των περιπτώσεων απόκτησης τίτλου από Πανεπιστήμιο στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η συγκεκριμένη. 
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (άρρενες υποψήφιοι), αναβολής εκπλήρωσης ή απαλλαγής εξ αυτών. 
 • Υπεύθυνη δήλωση για το κόστος σπουδών και την οικονομική επάρκεια του υποψηφίου προς κάλυψη των διδάκτρων και των λοιπών εξόδων, πέραν της υποτροφίας, καθόλη τη διάρκεια των σπουδών. Η οικονομική επάρκεια πιστοποιείται από τα οικονομικά στοιχεία των γονέων ή του ιδίου του υποψηφίου.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων

Η επιλογή γίνεται μεταξύ μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων και ο συναγωνισμός είναι συνήθως υψηλός. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα οποία καθορίζονται από το Ίδρυμα, είναι κυρίως ακαδημαϊκά. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και συνεκτιμώνται τα εξής: 

 • Η αναλυτική βαθμολογία και ο βαθμός πτυχίου, καθώς επίσης η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 • Το κύρος του Πανεπιστημίου στο οποίο κάνει αίτηση ο υποψήφιος.
 • Το κύρος του προπτυχιακού/μεταπτυχιακού ή του ερευνητικού προγράμματος σπουδών.
 • Για υποψήφιους διδακτορικών σπουδών, το θέμα της διδακτορικής διατριβής, το ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και η κοινωνική ανταποδοτικότητα για τη χώρα μας.
 • Η συστατική επιστολή και ο υπογράφων αυτή.
 • Η οικονομική επάρκεια του υποψηφίου. 
 • Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε υποψήφιους οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν σπουδές σε Ευρωπαϊκές χώρες. Οι υποψήφιοι για σπουδές σε Πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης πρέπει να δικαιολογήσουν τα κριτήρια της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο κάλυψης του κόστους σπουδών πέραν της υποτροφίας. 

Με την υποβολή αίτησης για υποτροφία ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της σχετικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του τη χορήγηση ή μη υποτροφίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης επί του συνόλου των υποψηφιοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη και αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει, κατά την κρίση του και σε οποιονδήποτε χρόνο, τον κανονισμό Υποτροφιών. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις επιλογές των υποψηφιοτήτων ούτε να ενημερώνει τους αποτυχόντες υποψηφίους. 

Συστατική Επιστολή

Η συστατική επιστολή πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (άλλως απαιτείται σχετική μετάφραση).

Υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει εκ του Πανεπιστημίου πριν από πέντε (5) έτη μπορούν να προσκομίσουν εξωπανεπιστημιακή συστατική επιστολή. Άλλως απαιτείται ακαδημαϊκή συστατική επιστολή. Η συστατική επιστολή πρέπει να έχει συνταχθεί τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες. Για ανανέωση της υποτροφίας η συστατική επιστολή πρέπει να είναι των τελευταίων έξι (6) μηνών.

Η συστατική επιστολή μπορεί να αποσταλεί απευθείας από το συστήσαντα ή από τον υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελλο. Είναι υποχρέωση του ενδιαφερομένου να φροντίσει για την έγκαιρη κατάθεση της συστατικής επιστολής και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ανανέωση Υποτροφιών

 • Ο υποψήφιος που αιτάται ανανέωση της υποτροφίας για τη συνέχιση των σπουδών και την απόκτηση Πανεπιστημιακού πτυχίου/τίτλου σπουδών πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση στην ηλεκτρονική της μορφή. Απαιτείται νέα συστατική επιστολή.
 • Η προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση ανανέωσης της υποτροφίας.
 • Η αίτηση ανανέωσης της υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος πρέπει να υποβάλλεται από την 1η Μαϊου έως και την 30η Ιουνίου.

Ανακοινώσεις Αποτελεσμάτων

 • Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται έως την 15η Αυγούστου.

Τρόπος Καταβολής του Ποσού της Υποτροφίας

 • Το χρηματικό ποσό κατατίθεται σε δύο (2) δόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών στον τραπεζικό λογαριασμό του υποψηφίου υποτρόφου.
 • Είναι στην απόλυτη διακαιοδοσία του Δ.Σ. του Ιδρύματος η ανάκληση ή και η οριστική διακοπή της χορηγηθείσας υποτροφίας, εφόσον κατά την κρίση του συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (επιλήψιμη συμπεριφορά υποτρόφου, μη ικανοποιητική πρόοδος σπουδών κ.λπ.).

Υποχρεώσεις Υποτρόφων

 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι που θα προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε συνέντευξη πριν από την τελική επιλογή των υποψηφιοτήτων.
 • Ο υπότροφος υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος στο Πανεπιστήμιο καθόλη τη διάρκεια της υποτροφίας, να παρουσιάζει ικανοποιητικό επίπεδο προόδου και να τηρεί τις υποχρεώσεις του.
 • Ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώνει το Ίδρυμα εάν λαμβάνει ετέρα υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Στην περίπτωση αυτή το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης ή της καταβολής μέρους της υποτροφίας.
 • Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει στο Ίδρυμα εξαμηνιαία προσωπική έκθεση για την πρόοδο των σπουδών του, άλλως αυτό συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας.
 • Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών πριν από την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το Ίδρυμα και να ζητήσει τη διακοπή της, διαφορετικά οφείλει να επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που καταβλήθηκε μετά το πέρας των σπουδών. Σε περίπτωση δε ολοκλήρωσης των σπουδών κατόπιν της ημερομηνίας λήξης της υποτροφίας, ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου, έως και το πέρας των σπουδών του.
 • Δεν επιτρέπεται η πλήρης επαγγελματική απασχόληση του υποτρόφου στη διάρκεια της υποτροφίας του.
 • Ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το Ίδρυμα για κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, ηλεκρονικής διεύθυνσης, τηλεφωνικού αριθμού ή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού.
 • Είναι υποχρέωση του υποτρόφου να αναφέρει το φορέα χρηματοδότησης (Ίδρυμα Δράσης κατά του Καρκίνου του Μαστού / Breast Cancer Action Fund) σε κάθε δημοσίευση ή μεταπτυχιακή εργασία (MSc, Ph.D. thesis), που σχετίζεται με το έργο του κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει στη γραμματεία του Ιδρύματος αντίγραφο του τίτλου σπουδών καθώς και αντίγραφο της διπλωματικής ή της μεταπτυχιακής του εργασίας.
 • Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει το Ίδρυμα για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του σταδιοδρομία για μία πενταετία μετά την περάτωση της υποτροφίας.